اثر نهایی استفاده از پنکیک در آرایش

پوشانندگی بدون برق ایجاد یک تأثیر طبیعی می‌کند و مانع از به وجود آمدن یک چهره براق خواهد شد.